Posiedzenie Zarządu OT-04 – 16.10.2018

Informacja z posiedzenia Zarządu BO PZK odbytego 16 X 2018 r.


W posiedzeniu uczestniczyli Witold Błasiak SP2JBJ (prezes), Piotr Eicler SP2LQP (sekretarz), Tomasz Rumiński SP2JAR (skarbnik), Roman Głuchowicz SP2GTJ (członek ZO), Grzegorz Kłosowski SP2HCK (z-ca członka ZO), Jerzy Rydzkowski SP2BZR (członek OT, wieloletni skarbnik).

Skarbnik SP2JAR przekazał informację o ilości osób, które nie opłaciły w terminie składek członkowskich. Takich osób jest 6. W związku z tym osoby te zgodnie ze statutem PZK i regulaminem opłacania składek utraciły członkostwo w PZK. Stosowna uchwała o skreśleniu tych osób z ewidencji Oddziału przygotowana zostanie po otrzymaniu informacji o zmianie statusu członkostwa z T na N tych osób w systemie OSEC.

W związku z obowiązkami, jakie wynikają dla Oddziału z podpisanych porozumień w sprawie łączności kryzysowej, ZO postanowił skierować zapytanie w formie ankiety do członków Oddziału, którzy deklarują (i w jakiej formie) swoją gotowość do pracy na wypadek takiej potrzeby.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne dla członków Oddziału postanowiono zorganizować 15 XII 2018 r.

W związku ze zgłoszonym ustnie przez SP2JMR zapotrzebowaniem na 10 szt. akumulatorków AA ZO podjął uchwałę o ich zakupie. Akumulatorki potrzebne są do miernika antenowego MFJ. Przyrząd jest własnością Oddziału, przekazanym do klubu SP2PBY. Przyrząd jest dostępny dla wszystkich członków Oddziału, a zasilanie akumulatorowe ułatwia jego użytkowanie w warunkach terenowych. Osoby zainteresowane użyciem miernika niech uzgodnią to z SP2JMR.

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i Zaduszkami dla upamiętnienia zmarłych członków Oddziału symboliczny znicz pamięci upamiętniający wszystkich, którzy od nas odeszli zapali SP2JBJ na grobie Zbyszka Gorgolewskiego SP2IU na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Zachęcamy nasze Koleżanki i Kolegów, by tego dnia, w miarę możliwości, zapalili lampki na grobach tych, którzy opuścili szeregi naszego krótkofalarskiego środowiska.

W związku z informacjami nieoficjalnie docierającymi do członków ZO o problemach lokalowych i organizacyjnych klubu SP2PUT podjęto decyzję o zwróceniu się o informacje do prezesa klubu Rafała Bełdzikowskiego SP2YBE.

Obecni członkowie ZO wrócili do pomysłu, który pojawił się na pierwszym posiedzeniu ZO, by organizować wyjazdowe w siedzibach klubów terenowych PZK działających na terenie Oddziału. Postanowiono, by następne lub kolejne po nim posiedzenie zorganizować jako wyjazdowe.

Zaplanowano wstępnie przedsięwzięcia ZO na rok 2019 (lista nie jest zamknięta):
posiedzenia ZO minimum raz na kwartał w tym dwa wyjazdowe;
zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy – kwiecień (SP2RIQ);
współudział w organizacji spotkania w Bachorzu – czerwiec (SP2LQP);
zawody strzeleckie o puchar Prezesa BOPZK – maj (SP2JBJ);
spotkanie integracyjne środowiska krótkofalarskiego Oddziału – wrzesień (SP2JBJ);
objęcie współpatronatem zawodów kopernikańskich w części klasyfikacyjnej dotyczącej stacji stacji z terenu Oddziału – ufundowanie pucharu dla najlepszej stacji z Oddziału (pod warunkiem, że wystartuje więcej niż 10 stacji) – (ZO);
objęcie opieką stacji SN100POL – (SP2JBJ);
organizacja spotkania opłatkowo-wigilijnego dla członków oddziału i ich rodzin – grudzień 2019 (SP2JBJ).

Ustalono, że zgodnie z podjętą uchwałą o upoważnieniu ZG do przelania środków z puli OPP z konta OT na konto ZG za korzystanie z lokalu przy ul. Modrzewiowej na potrzeby Oddziału.

Na tym posiedzenie zarządu zakończono.


Piotr Eichler SP2LQP

Sekretarz BO PZK