Posiedzenie Zarządu OT-04 – 29.12.2017

Podsumowanie oddziałowego spotkania wigilijnego.

Przedstawił je prezes Oddziału Witek SP2JBJ. Odbyło się w restauracji „Leśna” w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim 25 osób. Za przybyłych seniorów koszty pokrywał oddział (4 kolegów). Po złożeniu życzeń rozpoczęła się kolacja, która przerodziła się w wigilijne spotkanie towarzyskie.

Informacja z przebiegu akcji dyplomowej 60 lat OT04.

Przedstawił ją Roman SP2GTJ. Wyraził podziękowanie tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Ponieważ akcja była przeprowadzona w grudniu, kiedy aktywność niższych pasm nie jest zbyt dobra, może to ograniczyło trochę liczbę uczestników. Na dzień posiedzenia zarządu były przesłane logi od 56 stacji. Liczba uzyskanych punktów przez poszczególne stacje powyżej 60 (minimum określone regulaminem) była różna, część zdobyła ich nawet około 200.

Sprawa stacji oddziałowej OT04 po opuszczeniu siedziby Oddziału przez klub SP2PBY.

Przedstawiał Tomasz SP2JAR. Członkowie klubu opuścili dotychczasową siedzibę (przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy w pomieszczeniu siedziby OT04) bez informowania – zarówno o tym fakcie jak i przyczynach takiej decyzji – zarządu Oddziału. Zabrany został sprzęt klubowy, w tym radiostacja, oraz zdemontowano wszystkie anteny. Stacja SP2PBY do tej pory pełniła, na podstawie wcześniejszych decyzji zarządu Oddziału, funkcję stacji oddziałowej. W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, że z punktu widzenia zarządu,  stacji SP2PBY nie należy traktować jako stacji „flagowej” OT04. W związku z  tym zarząd podejmie działania, które pozwolą rozwiązać kwestie funkcjonowania stacji radiowej w siedzibie Oddziału.

Informacja nt. prac nad nowym statutem PZK.

Informacje przedstawił Zbigniew SQ2ETN. Trwa dyskusja na forum PZK oraz na liście dyskusyjnej nad kształtem statutu PZK. Musi on zostać dopasowany do zapisów „Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie”. Termin wprowadzenia tych zmian mija w 2018 r. Początkowo komisja statutowa pod przewodnictwem SP6T przedstawiła propozycje statutu ze zmianami koniecznymi oraz dodatkowymi, które miały dokonać zmian usprawniających funkcjonowanie PZK w zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany konieczne to te, których wymaga ustawa. W wyniku toczącej się dyskusji komisja przedstawiła drugą wersję statutu, zawierającą  tylko zmiany konieczne. Członkowie komisji, co należy wiązać z wypowiedziami w toczącej się na temat przedstawionych projektów statutu i zaproponowanych w nich zmian, zdecydowali o rezygnacji z dalszych prac w komisji. Ostateczną decyzję w sprawie statutu podejmie NKZD.

Ochrona danych osobowych i dostęp do pomieszczeń Oddziału.

Tomasz SP2JAR przypomniał, ze ustawa o ochronie danych osobowych nakłada określone wymogi związane z przechowywaniem dokumentów, a przede wszystkim z możliwością dostępu do zawartych w nich danych osobowych. Najistotniejszą kwestia jest dostęp do danych w takim zakresie, który pozwala na identyfikacje osoby. W naszym przypadku, wiele danych pozwalających na identyfikacje osoby,  jest możliwych do poznania w sposób ogólnodostępny, np. w Internecie. Co nie zmienia faktu, że dokumenty zawierające dane osobowe muszą być zabezpieczone, a osoby nieuprawnione nie mogą mieć do nich dostępu.

W związku z tym Piotr SP2LQP stwierdził, że pomieszczenie, które pełni funkcje siedziby zarządu Oddziału i jednocześnie znajduje się w nim dokumentacja Oddziału, może być otwierane jedynie w obecności członków zarządu Oddziału. Członek zarządu, który w danym momencie pomieszczenie udostępnia przejmuje całkowitą odpowiedzialność w tym czasie z ochronę danych osobowych. Dostęp to tego pomieszczenia przez inne osoby może nastąpić tylko za wiedzą i zgodą zarządu.

Informacja o przekazaniu środków za użytkowanie lokalu oddziałowego do Sekretariatu ZG PZK, stan opłat za składki członkowskie.

Piotr SP2LQP poinformował, że (zgodnie z dotychczasową praktyką) pod koniec roku zostały przekazane do ZG pieniądze, stanowiące pokrycie kosztów użytkowanie przez Bydgoski Oddział PZK pomieszczeń przy ul. Modrzewiowej 25.

Tomasz SP2JAR przedstawił stan opłat składek członków Oddziału – na dzień posiedzenia opłaciło je około 40 osób. Cały czas składki wpływają. Zgodnie z wytycznymi ZG PZK do 14 stycznia 2018 roku wszyscy członkowie powinni zapłacić składkę. Trudno powiedzieć, ile osób zrezygnuje z opłacenia składki, po jej podniesieniu na posiedzeniu ZG wiosną 2018 r.

Sprawy członkowskie.

Z członkostwa w PZK, w sposób zgodny ze statutem, rezygnował kolega SQ2FRB. W związku z tym decyzją zarządu został skreślony z listy członków OT04. Wydana została jedna licencja SWL.

Łączność kryzysowa w Oddziale – wnioski o zakup sprzętu z klubów SP2PUT i SP EmCom Kujawy.

W związku z działaniem Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej przy klubie SP2PUT oraz rozwijaniu sieci łączności kryzysowej przez SP EmCom Kujawy w Inowrocławiu kluby te zwróciły się do zarządu OT o zakup sprzętu. Zarząd postanowił uwzględnić wnioski, jednak uzależnia dokonanie zakupu od wiedzy nt. liczby wpłaconych składek członkowskich po 14 stycznia 2018 r., a tym samym wiedzy o wysokości środków, jakimi Oddział będzie dysponował na rok 2018.

Propozycje przedsięwzięć, zadań do realizacji przez zarząd w roku 2018, plan pracy na I kwartał 2018 r.

Członkowie zarządu przystąpili do opracowania do końca stycznia 2018 r. planu przedsięwzięć oddziałowych oraz planu pracy na rok 2018. Zapoznano się z propozycjami przedstawionymi przez Grzegorza SQ2RBY. Stwierdzono, że część z nich wymaga aktywnego uczestnictwa przy ich realizacji (m.in. moderowania). W związku z tym członkowie zarządu postanowili spotkać się z Grzegorzem SQ2RBY, który z powodów osobistych nie mógł być na posiedzeniu zarządu, i widząc możliwość wdrożenia części z jego propozycji – porozmawiać o współpracy w tym zakresie.

Sekretarz BO PZK

Piotr Eichler SP2LQP