Posiedzenie Zarządu OT-04 – 4.10.2017

4 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK. Porządek posiedzenia przewidywał:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawy związane z organizacją sieci łączności kryzysowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Obchody 60. rocznicy powstania oddziału.
  4. Wnioski o dofinansowanie z OPP.
  5. Sprawy członkowskie.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia

W posiedzeniu uczestniczyli Witold Błasiak SP2JBJ, Piotr Eichler SP2LQP, Tomasz Rumiński SP2JAR, Roman Głuchowicz SP2GTJ (członkowie zarządu OT04), Jerzy Rydzkowski SP2BZR, Andrzej Czapczyk SP2CA, Grzegorz Błoński-Kubiak SP2RBY, Sławomir Tecław SP2ST (wszyscy z klubu SP2PUT), Wojciech Szarpała SQ2WSZ (klub SP2KCW), Krzysztof Joachimiak SQ2JK i Daniel Danecki SQ2KLU (klub SP2PBM) oraz Mariusz Thomas SQ2BNM, Waldemar Pawłowski SP2EUI i Paweł Richert SP2PR (klub SP2TMT Toruń, OT26). Nieobecność członkini zarządu OT04 Anny Mieloch SP2IM była usprawiedliwiona.

ad. 2.

Poprzedni zarząd OT04 podjął działania w celu tworzenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego amatorskiej sieci łączności kryzysowej. Ponieważ teren województwa to obszar działania dwóch OT PZK (04 i 26) przy podpisywaniu porozumienia z wojewodą przez byłego prezesa OT04 Zbigniewa Nawrota SQ2ETN obecni byli również przedstawiciele OT26 (SQ2BNM i SP2EUI). Po podpisaniu porozumienia SQ2ETN przystąpił to tworzenia w porozumieniu z OT26 sieci łączności kryzysowej. W ten sposób powstała Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa. Działaniem sieci zarządzał SQ2ETN. Przeprowadzono kilka ćwiczeń, stworzono stronę internetowa sieci. Jednak ze strony członków obu oddziałów pojawiały się uwagi zarówno pozytywne jak i negatywne, co do działania sieci. Część kolegów podjęła decyzje o wyłączeniu się z prac KPASR.

Po wyborach nowego zarządu realia działania KPASR uległy zmianie. SQ2ETN przestał pełnić funkcję prezesa OT04, zaś działalność Sieci była jednoznacznie utożsamiana z jego osobą jako prezesa OT. Sprawy funkcjonowania Sieci na układzie KPASR-SQ2ETN-OT04-OT26 wymagały unormowania i podjęcia rozmów ze strony obecnego zarządu OT04 z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pozostawała do rozstrzygnięcia m.in. rola i miejsce Zbigniewa SQ2ETN jako twórcy Sieci i jej koordynatora do czasu zmian w składzie zarządu OT04, wzajemnych relacji na linii SQ2ETN – OT26 i ich wpływu na działanie sieci oraz kształtu działania sieci po zmianach w zarządzie OT04. Po wyborach zarządu przestała funkcjonować również strona www KPASR jako element strony www OT04 – jej treść została początkowo zablokowana przez administratora poprzedniej strony oddziału, a następnie przeniesiona na nową domenę, poza oficjalną stronę OT04.

W nowej sytuacji zaczęły pojawiać się wśród członków OT04 głosy, że sieć łączności kryzysowej na terenie województwa kujawsko pomorskiego powinna opierać się na działalności regionalnej klubów. Podobny pogląd wyartykułowany został z OT26. Mimo rozmów członków Zarządu OT04 z poszczególnymi osobami zaangażowanymi w sprawę łączności kryzysowej na terenie własnego Oddziału i OT26, na posiedzeniu Zarządu OT04 26 czerwca 2017 r. temat ten nie został zaplanowany.

W miedzyczasie, przed i po 26 czerwca członkowie klubów SP2PUT (m.in. SP2CA, SQ2RBY, SP2ST), SP2KCW (m.in. SQ2WSZ) i SP2TMT (m.in. SQ2BNM, SP2PR) prowadzili działania w celu budowania sieci łączności kryzysowej w oparciu o kluby. W związku z tym przedstawiciele tych klubów zostali zaproszeni na posiedzenie 4 października 2017 r. Sekretarz OT SP2LQP przedstawił stan historyczny i faktyczny łaczności kryzysowej na terenie OT, a następnie poprosił przybyłych z klubów SP2PUT, SP2KCW i SP2TMT kolegów, by omówili działania, które zrealizowali do tej pory oraz przestawili wizje i plany tworzenia sieci łączności kryzysowej w swoich klubach.

Pierwsi zabrali głos przedstawiciele klubu SP2PUT z Bydgoszczy. To co zrobili do tej pory w ramach tworzenia Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej, przedstawiane na bieżąco jest na stronie www klubu. Zwrócili uwagę, że nic się tak naprawdę nie działo w sprawie wypełnienia porozumień w sprawie zabezpieczenia przez Oddział łączności kryzysowej. Co więcej, kiedy jako przedstawiciele klubu (nie OT04) zaczęli rozmawiać z urzędnikami Urzędu Miasta, ci dość lekceważąco miel się wyrażać na ten temat, gdyż do tej pory mimo zawartego porozumienia, na linii oddział – urząd, nic się w tej sprawie nie działo. Poza budową infrastruktury technicznej sieci (łączność, dostępność do komunikatów o zagrożeniach, powiadamianie członków sieci, itp.), objęcia na razie działaniem obszaru miasta i powiatu bydgoskiego chcą odbudowania zaufania urzędników do działań krótkofalowców. Koordynatorem Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej jest Grzegorz SQ2RBY. 

Wojciech Szarpała SQ2WSZ przedstawił działania na terenie Inowrocławia. Do tej pory działania związane złącznością kryzysową oparte były o klub SP2KCW. Po pierwsze dlatego, że jego członkiem, do pewnego momentu, był SQ2ETN. Po drugie SQ2WSZ jest członkiem zarządu SP EmCom, co dodatkowo w naturalny sposób powoduje jego zaangażowanie się w sieci łączności kryzysowej. Jednak wokół KPASR narosło zbyt wiele nieporozumień, więc budując sieć w oparciu o kluby należy zacząć tworzyć ją tak, by nie była kojarzona z dotychczasową siecią. Dlatego w Inowrocławiu powołany został „Kujawski Klub Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy” i on zajmie się tym zadaniem. Na terenie Inowrocławia dobrze układa się współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Inowrocławia i OT04. Jest podpisane porozumienie o współpracy, a fakt, że jest realizowane to niewątpliwe zasługa SQ2WSZ, czego Zarząd Oddziału ma pełną świadomość. Dzięki jego staraniom w UM – udostępniono nam pomieszczenie i możliwość poprowadzenie instalacji antenowej – zainstalowana została stacja UKF przeznaczona dla potrzeb łączności kryzysowej. (Ze swej strony zarząd Oddziału na potrzeby realizacji tego porozumienia zakupił antenę UKF i przekazał w użytkowanie TRX UKF Icom IC 2880, który ma w dyspozycji).

Sytuację w OT26 i tworzenie sieci łączności kryzysowej w oparciu o klub SP2TMT przedstawił Mariusz Thomas SQ2BNM. Uważa, że w Toruniu sieć działa dobrze, mimo, że w ramach KPASR doszło do załamania się współpracy i oba oddziały rozluźniły swoją współpracę. W pełni koledzy z SP2TMT zgadzają się z koncepcją budowy sieci w oparciu o 4-5 klubów, które zabezpieczą łączność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a na wypadek zagrożenia ogólnego nastąpi połączenie wspólnych działań. W ich wypadku współpraca z odpowiedniki komórkami Urzędu Miasta układa się znakomicie, a baza techniczna klubu w polaczeniu z planowanymi przedsięwzięciami technicznymi (m.in. postawienie kratownicy dla anteny UKF) pozwolą na objęcie zasięgiem znacznego obszaru.

Należy mieć nadzieję, że wzajemne animozje, które dały się zauważyć pomiędzy obecnymi na posiedzeniu przedstawicielami klubów, nie będą negatywnie rzutowały na wzajemną współpracę klubów. Tym bardziej, że Zarząd OT04 ma pełną świadomość, że po pierwsze, podpisane porozumienie z wojewodą o budowie sieci łączności kryzysowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczy w jednakowym stopniu zarządów OT02 i OT04. Po drugie – jeżeli Zarząd OT04 (i również OT26) ma zamiar wywiązać się ze wspomnianego porozumienia, wykorzystując oddolną inicjatywę klubów SP2PUT i „KKŁK SP EmCom Kujawy”, stworzenie mechanizmów współpracy i koordynacji działań między klubami jest warunkiem ku temu niezbędnym.

ad. 3. Roman Głuchowicz SP2GTJ przedstawił proponowany regulamin dyplomu z okazji 60 lat istnienia Bydgoskiego Oddziału Krótkofalowców. W toku dyskusji uznano, że koniecznym jest doprecyzowanie, na jakich zasadach będą brały w akcji dyplomowej udział stacje klubowe (deklaracja pracy czy przyjecie, że i tak będą pracowały), czy należy stworzyć listę stacji indywidualnych dających punkty czy przyjąć zasadę, że wszyscy członowe OT dają punkty. Ponieważ historycznie, w momencie powstania Oddział obejmował terytorialnie obecny OT26, należy określić którzy i na jakich zasadach jego członkowie mają uczestniczyć w akcji dyplomowej oraz jak będzie przekazana o tym informacja. Przedstawiciele OT26 poinformowali, że w najbliższym czasie mają posiedzenie zarządu, przedstawią na nim regulamin i po wypracowaniu stanowiska w tej sprawie poinformują o nim nasz zarząd. Wszelkie sprawy związane z regulaminem dyplomu i przygotowaniem całej akcji dyplomowej należy kierować do SP2GTJ.

ad. 4. Zarząd rozpatrzył założone wnioski o dofinansowanie z budżetu Oddziału. Stosownymi uchwałami przyznano kwotę 2000 zł dla klubu SP2PIK na druk kart QSL i zakup komputera oraz 200 zł na zakup pucharów i paliwa do agregatu na I Otwarte Zawody Strzeleckie OT04. Wydatki te postanowiono pokryć ze środków OPP będących w dyspozycji OT04.

ad. 5. Uchwałą Zarządu OT04 przyjęto Jakuba Bonifacego Szałka SP2OFS do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Sekretarz OT04 Piotr Eichler SP2LQP