Regulamin zawodów Urodziny Miasta Bydgoszczy

Obowiązuje od edycji zawodów 2023.

1. Cel zawodów.

 • Upamiętnienie rocznicy nadania lokacji Bydgoszczy przez Króla Kazimierza III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346r. w Brześciu Kujawskim.
 • Promocja miasta Bydgoszczy i regionu województwa kujawsko-pomorskiego wśród krótkofalowców Polski i innych krajów Świata
 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów.
 • Popularyzacja programów dyplomowych POLSKA Award i SP Powiat Award.

2. Organizator zawodów.

 • Bydgoski Oddział Terenowy PZK

3.Termin zawodów.

 • 3 sobota kwietnia każdego roku w godz. 14:00-15:59 UTC
 • obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Pasma i emisje.

 • pasma 80m i 40m – zgodnie z BAND-PLANEM wyłącznie w segmentach pasm przeznaczonych dla danych emisji,
 • emisje CW i SSB.

5. Uczestnicy.

Licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał. 

Ważne! Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy, kontestowy lub okolicznościowy.

6. Wywołanie w zawodach.

Na SSB „Wywołanie w zawodach UMB”, na CW „Test UMB” lub „” CQ UMB”

7. Raporty i grupy kontrolne.

Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu województwa i powiatu (zapisane łącznie) zgodnego z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach:

 • stacje polskie po numerze QSO podają skrót swojego województwa i powiatu (zapis łączny), np. na CW 599 001PBM , na SSB 59 002PBM,
 • stacje nadające spoza terytorium Polski podają jedynie raport RS(T) i nr kolejny QSO, np. na CW – 599 001, na SSB – 59 001.
 • Ważne!
  – wszystkich uczestników obowiązuje ciągła numeracja QSOs,
  – nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów,
  – pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

8. Punktacja.

Za bezbłędne łączności:

– ze stacjami z województwa kujawsko-pomorskiego (P):

2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW.

Wykaz powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (P):

Powiat Nazwa
AK aleksandrowski – Aleksandrów Kuj.
BC brodnicki – Brodnica
BM bydgoski – Bydgoszcz [grodzki]
BY bydgoski – Bydgoszcz
CL chełmiński – Chełmno
GM grudziądzki – Grudziądz [grodzki]
GR grudziądzki – Grudziądz
GU golubsko-dobrzyński – Golub Dobrzyń
IN inowrocławski – Inowrocław
LP lipnowski – Lipno
MO mogileński – Mogilno
NA nakielski – Nakło
RJ radziejowski – Radziejów
RY rypiński – Rypin
SJ sępoleński – Sępólno Kraj.
SW świecki – Świecie
TM toruński – Toruń [grodzki]
TO toruński – Toruń
TU tucholski – Tuchola
WK włocławski – Włocławek [grodzki]
WL włocławski – Włocławek
WO wąbrzeski – Wąbrzeźno
ZN żniński – Żnin

z pozostałymi stacjami:

1 pkt. na SSB, 2 pkt. na CW.

Wynik końcowy stanowi suma punktów za bezbłędne łączności. Mnożnika nie stosuje się.

9. Kategorie.

Stacje z woj. Kujawsko-Pomorskiego 

A – CW 

B – SSB 

C – CW+SSB 

Stacje spoza woj. Kujawsko-Pomorskiego: 

D – CW 

E – SSB 

F – CW+SSB 

Stacje zagraniczne: 

G – CW+SSB 

Stacje nasłuchowe: 

H – CW+SSB 

CHECKLOG – log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 • Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.
 • Stacje członków komisji sędziowskiej nie będą klasyfikowane.
 • Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY.
 • Logi z ilością łączności 10 i mniej będą traktowane jako logi tylko do kontroli i zostaną automatycznie przeniesione do kategorii CHECKLOG.
 • Stacje SWL mogą przeprowadzać nasłuch jednej stacji maksymalnie 4 razy.

(po 2 emisje na pasmo: na 80m na CW i SSB oraz na 40m na CW i SSB).

10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności poza czasem trwania zawodów,
 • powtórzenia łączności na tym samym paśmie i tą samą emisją,
 • niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 5 minut,
 • nastąpiła zmiana lokalizacji w czasie trwania zawodów,
 • użycia w zawodach więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego i do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy lub okolicznościowy,
 • QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”),
 • braku logu korespondenta,
 • nawiązania łączności typu CROSS-BAND i/lub CROSS-MODE

Uwaga!

Jakakolwiek niezgodność w logach stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

11. Nagrody.

– za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy E-AWARD (w formacie PDF),
– wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, wysłane zostaną indywidualne Elektroniczne Certyfikaty Udziału  (w formacie PDF).

Uwaga!

Jeżeli na miejscach premiowanych dyplomem E-AWARD są stacje z taką samą ilością punktów, to kolejność stacji w danej kategorii jest ustalana, zgodnie z zasadą mniejszej ilości niezaliczonych QSOs lub wcześniejszego przysłania logu.

12. Dziennik zawodów (bez konieczności obliczania punktów).

Do logowania w zawodach zalecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://sp7dqr.pl/zawody.php

Log sporządzany jest w czasie UTC.

Dziennik zawodów należy przesłać na platformę LogSP https://logsp.pzk.org.pl

W przypadku ewentualnych problemów z załadowaniem dziennika do platformy LogSP, dopuszczalne jest przesłanie go na adres: pzk.ot04@gmail.com. W tym przypadku plik w formacie cabrillo (*.cbr , *.log) np. sp2pby.cbr lub sp2zao_p.log (nazwę pliku piszemy małymi literami) przesyłamy na ww. adres email  przed upływem 7 dni po zawodach. W temacie e-maila wpisujemy skrót zawodów i swój znak wywoławczy używany w zawodach np. UMB SP2PBY lub UMB SP2ZAP/P , a do wiadomości załączamy plik w formacie cabrillo.

13. Wyniki zawodów.

Wyniki zostaną obliczone do 40 dni po ich zakończeniu i opublikowane na stronie OT04 https://ot04.pzk.org.pl.

Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: pzk.ot04@gmail.com w ciągu 3 dni od chwili publikacji Wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Komisja zawodów:

1. Członek zarządu Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy – przewodniczący komisji
2. Oddelegowany członek Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy – członek komisji