Nadzwyczajne Walne Zebranie BO PZK

Zmiana terminu!

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie §35 oraz §36 ust. 1 lit. d statutu PZK zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r w pierwszym terminie o godzinie 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków. Celem NWZ jest dokonanie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych. NWZ odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy, ul. Gdańska 5.

Na podstawie §37 ust. 1 statutu PZK w przypadku braku w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków BO PZK drugi termin NWZ członków wyznacza się na 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 17:15.

Zgodnie z §35 ust. 8 zawiadomienie każdego członka o terminie NWZ zarząd Oddziału dokona na podany przez członka BO PZK adres mailowy (§55 Regulamin członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców).

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK

Piotr Eichler SP2LQP