Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie §35 oraz §36 ust. 1 lit. d statutu PZK zwołuje na 1 października 2020 r. w pierwszym terminie o godzinie 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków. Celem NWZ jest dokonanie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych. NWZ odbędzie się w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 52a.

Na podstawie §37 ust. 1 statutu PZK w przypadku braku w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków BO PZK lub na wypadek niemożności odbycia NWZ członków drugi termin NWZ członków wyznacza się na 1 października 2020 r. o godzinie 17:15 przed wejściem do Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 52a.

Zawiadomienia każdego członka Oddziału o terminie NWZ członków zarząd Oddziału dokonuje się na podany przez członka BO PZK adres mailowy (§55 Regulaminu członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców) zgodnie z §35 ust. 8 statutu PZK. Dodatkowo informację o terminie i miejscu NWZ członków umieszcza się na stronie www BO PZK
i w komunikacie PZK.

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK

Piotr Eichler SP2LQP