Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OT-PZK 04 w Bydgoszczy

Walne zebranie członków OT-PZK 04 zostało zwołane na dzień 11.09.2021 na godzinę 10:15. Komisja mandatowa podała, że w pierwszym terminie przybyło 37 członków OT-PZK 04 na ogólną liczbę 107, co stanowi 32,7%. Ze względu na brak kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 10:30.

 1. Zebranie otworzył Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Bogdan SP2JNV witając zebranych.
 1. Kol. Bogdan SP2JNV zaproponował powierzenie obowiązku prowadzenia zebrania członkowi byłego już zarządu OT-PZK 04 kol. Edwardowi SP2JP.
 2. Z sali podano też kandydaturę Andrzeja SP2FTL.

W jawnym głosowaniu prowadzącego zebranie powierzono kol. Andrzejowi SP2FTL.

 1. Kol. Andrzej SP2FTL przedstawił zebranym przygotowany przez byłego sekretarza zarządu OT-PZK 04 kol. Piotra SP2LQP program zebrania.
 2. Kol. Roman SP2DDX przedstawił alternatywny program zebrania który został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 3. Następnym punktem programu zebrania był wybór protokolanta. Na tę funkcję zgłosił się kol. Zbigniew SQ2EAR i został jednogłośnie zaakceptowany.
 4. Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zaproponowani kol. Joanna SP2JBA i kol. Jan SP2X którzy wyrazili zgodę na pełnienie obowiązków komisji skrutacyjnej i zostali zaakceptowani jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 5. Nadszedł czas na wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK kol. Jana SP2JLR. Poprosił on, aby jego wystąpienie przenieść na zakończenie zebrania. Prowadzący zebranie przychylił się do tej prośby i przeszedł do następnego punktu programu zebrania.
 6. Następny punkt programu to wystąpienie przewodniczącego OKR. Kol. Bogdan SP2JNV przedstawił zebranym wyniki pracy komisji rewizyjnej w minionej kadencji, ale w sposób jasny i klarowny nie pokazał powodów, które spowodowały zaistniałą sytuację w OT-04 (patrz protokół GKR w OT-PZK 04) ani nie przedstawił działań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej aby temu zapobiec. Przedstawił również strukturę głównych wydatków oddziału, a szczególnie opłatę za użytkowanie lokalu i bardzo duży wzrost ceny najmu lokalu, w którym zainstalowany jest przemiennik UKF.
 7. W ramach dyskusji głos zabrali w kolejności:
 8. – Kol. Grzegorz SQ2HCK pełniący funkcję skarbnika OT-PZK 04 przedstawił on zebranym kondycję finansową oddziału oraz omówił pokrótce nieprawidłowości zaistniałe w minionej kadencji.
 9. – Kol. Krzysztof SP2GUT poinformował zebranych o możliwości zapoznanie się z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK dotyczącym OT-PZK 04.
 10. – Kol. Edward SP2JP który do Zarządu OT-04 został dołączony w ostatnich miesiącach w swoim wystąpieniu potwierdził negatywne działania Zarządu OT-PZK 04 w minionej kadencji.
 11. – Kol. Wojciech SP2JFF omówił pokrótce protokół kontroli GKR w OT-PZK 04 przybliżając zebranym konsekwencje wynikające z rezygnacji pracy w zarządzie OT-PZK 04 kol. (SP2IM i SP2JAR), a w szczególności konsekwencje wynikającą z rezygnacji z funkcji prezesa oddziału kol. Witolda SP2JBJ. Wytknął również kol. Piotrowi SP2LQP i Romanowi SP2GTJ brak podstawowych zasad koleżeńskości namawiając kol Witolda SP2JBJ, po 7 miesiącach do powrotu na postawie paragrafu 82-88 KPC.
 12. -Na koniec dyskusji głos zabrał kol. Andrzej SP2GJI, który negatywnie ocenił pracę ustępującego zarządu, zrzucając mu dyskredytowanie działalności klubu SP2PBY, nierzetelne prowadzenie przez poprzedniego skarbnika spraw finansowych, praktyczne zlikwidowanie Amatorskiej Sieci Ratunkowej, nieudane obchody 60 rocznicy powstania naszego oddziału, kładąc nacisk na to, że jest to pierwszy w 60 letniej historii zarząd, z którego w trakcie kadencji zrezygnowali wszyscy członkowie. Poruszył on również sprawę braku zainteresowania Zarządu działalnością klubów terenowych, co doprowadziło do zaniku działalności wielu klubów. Wytknął on również brak jakiegokolwiek nadzoru nad działalnością ZO-PZK-04 ze strony Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 13. Zjazd postanowił udzielić absolutorium dla osób które pozostały w Zarządzie.

-Kol. EdwardSP2JP w jawnym głosowaniu otrzymał 33 głosy za przy 2 głosach wstrzymujących się i braku przeciwnych.

-Kol. GrzegorzSQ2HCK otrzymał 31 głosów przy 4 wstrzymujących się i braku przeciwnych

 1. W następnym punkcie programu prowadzący zaproponował ordynację wyborczą. W dyskusji ustalono Zarząd 5+2 osoby i Oddziałowa Komisja Rewizyjna 3+2osoby. Ustalono również głosowanie jawne mandatami wyborczymi.
 2. Zgłaszanie kandydatów i wybory.

Do Zarządu Terenowego PZK04 wybrano:

Grzegorz SQ2HCK otrzymał 32 głosy, 3 wstrzymało się, przeciwnych brak.

Jerzy SP2DDV otrzymał 32 głosy, 3 wstrzymało się, przeciwnych brak.

Tomasz SP2GUN otrzymał 33 głosy, 2 wstrzymało się, przeciwnych brak.

Paweł SP2BP otrzymał 34 głosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak.

Edward SP2JP otrzymał 34 głosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak.

Na zastępców Członka Zarządu wybrano:

Ireneusz SP2DKI otrzymał 34 głosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak.

Jan SP2MKR otrzymał 34 głosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak

Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

Mikołaj SQ2FRQ otrzymał 31 głosy, 3 wstrzymało się, 1 przeciwny.

Andrzej SP2GJI otrzymał 33 glosy, 2 wstrzymało się, przeciwnych brak.

Wojciech SP2JFF otrzymał 33 głosy, 2 wstrzymało się, przeciwnych brak.

Na zastępców Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

Andrzej SP2BPS otrzymał 34 głosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak.

Joanna SP2JBA otrzymała 34 glosy, 1 wstrzymał się, przeciwnych brak.

19. Prowadzący zebrania zarządził 15minut przerwy na ukonstytuowanie się nowego Zarządu OT-PZK 04 i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

20. Po przerwie ogłoszono:

Prezesa OT-PZK 04 kol . Grzegorz SQ2HCK

Sekretarza OT-PZK 04 kol. Jerzego SP2DDV

Skarbnika OT-PZK 04 kol. Edwarda SP2JP

Członek Zarządu OT-PZK 04 kol. Tomasz SP2GUN

Członek Zarządu OT-PZK 04 kol. Paweł SP2BP

Zastępca Członka Zarządu OT-PZK 04 kol. Jan SP2MKR

Zastępca Członka Zarządu OT-PZK 04 kol. Ireneusz SP2DKI

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Kol. Wojciech SP2JFF

Członek OKR kol. Mikołaj SQ2FRQ

Członek OKR kol. Andrzej SP2GJI

Zastępca OKR kol. Joanna SP2JBA

Zastępca OKR kol. Andrzej SP2BPS

Zgodnie z wcześniejszą prośbą głos zabrał przedstawiciel Prezydium ZG PZK.

W swym wystąpieniu pogratulował zebranym owocnych obrad i udanego wyboru władz OT-PZK 04.

Ostatnim punktem zebrania było wręczenie dyplomów i pucharów za udział w zawodach „Urodziny miasta Bydgoszczy” oraz okolicznościowych grawertonów za udział w akcji dyplomowej „Bravo Bydgoszcz”.

Na tym zebranie zakończono.

Ze względu na opieszałość protokolanta zebrania kol. SQ2EAR i brak z nim kontaktu protokół sporządził nowo wybrany sekretarz OT-04 kol. Jerzy SP2DDV.

Bydgoszcz 01.10.2021r.