SN150BRAIL

Akcja dyplomowa z okazji 150-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci i Młodzieży Słabo widzącej i Niewidomej im. Louisa Braill’a w Bydgoszczy.

Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci i Młodzieży Słabo widzącej i Niewidomej im. Louisa Braill’a w Bydgoszczy z uwagi na jubileusz 150-lecia jego istnienia.
Placówka ta rozpoczęła swoją działalność 4 maja 1872 roku.

K-P SOSW jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka zajmuje się edukacją i rewalidacją dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej. Łącząc tradycję i nowoczesność na stałe wrosła w historię Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego.


Ośrodek im. L. Braille’a w Bydgoszczy jest nowoczesnym, otwartym i kreatywnym centrum kształcącym uczniów niewidomych, słabo widzących, głucho-niewidomych oraz ze złożoną niepełnosprawnością w wieku do 24 lat. Duży nacisk kładziony jest na wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka (w wieku od 0 do 6 lat). W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, branżowa szkoła I i II stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Dzięki kompleksowym zajęciom edukacyjnym, wychowawczym i rewalidacyjnym grono tyflopedagogów rozwija w uczniach poczucie własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Nauka, praca i zabawa w grupie rówieśniczej pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie oraz kreatywne myślenie. Szkoła przygotowuje uczniów zarówno do samodzielności życiowej, jak również do zdawania egzaminów zewnętrznych, takich jak matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Umożliwia absolwentom kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach policealnych. Przygotowuje również do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, gospodarczym, sportowym w kraju i za granicą.


Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY od ponad pięciu lat prowadzi na terenie K-P SOSW pozalekcyjne szkolenie krótkofalarskie. Chcąc włączyć się w obchody jubileuszu 150-lecia istnienia ośrodka klub nasz organizuje w dniach 05-11.09.2022 akcję dyplomową. Wszelkie informacje dotyczące akcji dyplomowej, jak również jej regulamin znajduje się na stronie www.sp2pby.pl .
Zapraszamy wszystkich kolegów do wzięcia udziału w tej akcji.

Andrzej SP2GJI