Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 11 września 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Członkinie i Członkowie Bydgoskiego Oddziału PZK

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie §35 oraz §36 ust. 1 lit. d statutu PZK zwołuje na 11 września 2021 r. w pierwszym terminie o godzinie 10:15 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków. Celem jest dokonanie wyboru członków zarządu Bydgoskiego Oddziału PZK i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowego zarządu oraz wyboru członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej OKR. WZS-W odbędzie się w Bydgoskiem Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5.

Na podstawie §37 ust. 1 statutu PZK w przypadku braku w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków BO PZK lub na wypadek niemożności odbycia WZS-W członków w pierwszym terminie drugi termin WZS-W członków wyznacza się na 11 września 2021 r. o godzinie 10:30 w Bydgoskiem Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5.

Zawiadomienia każdego członka Oddziału o terminie WZS-W członków zarząd Oddziału dokonuje się na podany przez członka BO PZK adres mailowy (§55 Regulaminu członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców) zgodnie z §35 ust. 8 statutu PZK. Dodatkowo informację o terminie i miejscu WZS-W członków umieszcza się na stronie www BO PZK i w komunikacie PZK

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK

Piotr Eichler SP2LQP

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Bydgoskiego Oddziału PZK

11 września 2021 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków.
 4. Wybór protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK.
 7. Wystąpienie prezesa ustępującego zarządu.
 8. Wystąpienie przewodniczącego OKR i głosowanie nad absolutorium
 9. Przedstawienie projektu i przyjęcie „Ordynacji wyborczej podczas wyboru zarządu i OKR Bydgoskiego Oddziału PZK i zastępców członków  BO PZK”.
 10. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do zarządu BO PZK.
 11. Przeprowadzenie wyborów do zarządu Oddziału.
 12. Przerwa
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do OKR BO PZK.
 15. Przeprowadzenie wyborów.
 16. Przerwa (w jej trakcie posiedzenie konstytuujące nowowybranego zarządu)
 17. Ogłoszenie wyników wyborów do OKR.
 18. Wystąpienie prezesa BO PZK
 19. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków BO PZK

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK

Piotr Eichler SP2LQP